رانین صنعت گستر

لیست شرکتهایی که رانین صنعت را به فهرست تامین کنندگان واجد صلاحیت(AVL) خود افزوده اند

ردیف

نام سازمان

1

مپنا

2

 توانیر

3

مناطق نفت خیز جنوب

4

فلات قاره   IOOC

5

مهندسی و توسعه نفت PEDEC

6

نفت پاسارگاد

7

رایتل