رانین صنعت گستر

صنایع غذایی

ردیف

شرح

توضیحات

سال ساخت

1

کارخانه شیرینی یزد

کلیه تابلوهای فشارضعیف

1394

2

شرکت تی تی تاک دنا – آب معدنی یاسوج

کلیه تابلوهای فشار ضعیف کارخانه

1393

3

شرکت کدبانو- دلپذیر

تابلوهای  M.V و فشار ضعیف و بانکهای خازنی

1391

4

شرکت تک نان جنوب

تابلوهای  M.V و فشار ضعیف و بانکهای خازنی

1391

5

صنایع غذایی دراژه

تابلوهای توزیع اصلی و فرعی تابلوی بانک خازن و کنترل ژنراتور

1388

6

کارخانه روغن چابهار-منطقه آزاد تجاری

تابلوی توزیع اصلی- بانکهای خازنی- پست 20کیلوولت

1388

7

شرکت اکسدانه کرج

ساخت تابلوهای  MCC

1387

8

کنسانتره شاهرود

تابلوهای توزیع اصلی و فرعی   تابلوی بانک خازن و کنترل ژنراتور

1386

9

نشاسته و گلوکز فیروزکوه

تابلوهای توزیع اصلی و فرعی تابلوی بانک خازن

1386

10

شرکت شیروار

طراحی و ساخت تابلو سالن تولید بستنی

1386

11

شرکت کیمیای کویر

طراحی و ساخت تابلوهای فشارضعیف-خازن و تابلوهای فشار متوسط

1385

12

کارخانه نوشابه جرعه کویر

طراحی و ساخت تابلوهای توزیع ، روشنایی و بانکهای خازنی

1382

13

اداره سیلو و غله استان یزد

طراحی و ساخت تابلوی بانک خازنی و تابلوی توزیع اصلی

1381